Polub NAS !

i bądź na bieżąco z naszą ofertą

Sklep na Allegro

RABATY PTTK

PTTK

REKLAMACJE

Główne założenia firmy CEIT Wiking postulują bezpieczne zakupy Klientów z gwarancją dostarczenia towaru na czas, możliwości zrezygnowania z zakupu bez podania przyczyny, możliwości reklamowania towaru na podstawie niezgodności z umową, możliwości reklamowania towaru w okresie gwarancji lub rękojmi.
 
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Są to jedyne uprawnienia, które w pierwszej kolejności może wykorzystać Konsument. Co jednak istotne nie ma zatem możliwości zażądania od razu od sprzedawcy zwrotu pieniędzy. Często jednak konsumenci sądzą inaczej, lecz przepisy mówią jasno kiedy można żądać zwrotu zapłaconej ceny. Warto przeczytać przed reklamacją - Kiedy naprawa (wymiana) a kiedy zwrot zaplaconej ceny ?
Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego i rękojmi.  Standardowo na towar udzielamy gwarancji na okres 6 miesięcy. Wybrane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski na okres od 6 do 24 miesięcy. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne, oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru w znacznej mierze zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy.

Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona, powinieneś/powinnaś spełnić następujące warunki:  

 • do zwracanego produktu dołącz fakturę/paragon wraz z gwarancją (jeśli takowa została dołączona do przesyłki), oraz wypełniony formularz << pobierz
 • produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał).
 • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przy odbiorze zamówienia, należy sprawdzić towar przy kurierze i spisać odpowiedni protokół szkody i powiadomić sklep aby podjąć kolejne kroki. Dokument ten jest podstawą reklamacji w firmie kurierskiej.
 • w przypadku paczki "ostrożnie szkło", "ostrożnie nie rzucać", należy sprawdzić zawartość przesyłki i w razie jej uszkodzenia spisać odpowiedni protokół uszkodzenia i powiadomić sklep aby podjąć kolejne kroki. Dokument ten jest podstawą reklamacji w firmie kurierskiej.

Reklamowany produkt wysyłamy przesyłkami rejestrowanymi (list polecony ekonomiczny/paczka pocztowa ekonomiczna). Przed wysyłką należy skontaktować się celem ustalenia adresu wysyłki z powodu serwisów w różnych miejscowościach. Po rozpatrzeniu reklamacji - standardowo 14 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach i przy serwisie zewnętrznym do 30 dni), wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej decyzję oraz naszą propozycję, jeśli nie było informacji w formularzu, czego klient oczekuje.

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z warunkami umowy      
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sklep jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.      

Reklamacja

Reklamacja z tytułu uszkodzeń lub braków powstałych w transporcie      
W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Jeżeli towar, który otrzymasz, ma naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru w obecności spedytora, sporządzić protokół szkody (reklamacyjny) podpisany przez dostarczyciela i odbiorcę zawierający zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Sklep kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.    

Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, możesz w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody. Szczególnie dotyczy do przypadku oznaczenia przesyłki jako "Ostrożnie" i "Ostrożnie szkło". Jednocześnie w takiej sytuacji napisz do nas.

Reklamacje uszkodzonego produktu mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni od chwili odbioru przesyłki. Spisany protokół należy przesłać na adres naszego sklepu wraz z dowodem zakupu. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków. Nowy towar jest wysyłany dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep produktu będącego przedmiotem reklamacji.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Istnieje możliwość rozstrzygania sporów na Europejskiej Platformie ODR (Online Dispute Resolution), pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ponadto, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

Chcemy zapewnić Tobie, jako Kupującemu maksimum korzyści z zakupów w naszym sklepie. Naszym celem jest Twoje zadowolenie nie tylko z wybranych produktów, ale również ze sposobu ich dostarczenia. Jednak pamiętajmy, że wzajemny szacunek oraz przestrzeganie praw i obowiązków przez oby dwie strony umowy to nie wybór ale obowiązek.

WARUNKI GWARANCJI

Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar RP. Niniejsza karta jest ważna wyłącznie z dołączonym dowodem zakupu.

 1. Sprawne urządzenie nie podlega gwarancji.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
 3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może być wydłużony.
 4. Niniejszą gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
 5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostanie dokonana minimum jedna naprawa przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku uszkodzeń sprzętu powstałych na skutek wypadków losowych, niewłaściwego/nieumiejętnego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, uszkodzeń mechanicznych, utrata karty gwarancyjnej.
 7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu podczas w czasie eksploatacji jak zabrudzenia, zarysowania, wytarcie napisów itp..
 8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
 9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
 10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży na własny koszt.
 11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
 12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć w pełni wypełniony formularz reklamacji towaru.
 13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wiking Szczecin
 14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczny z przyjęciem niniejszych warunków.
 15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towar z umową
 16. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Reklamacja

 

Sklep jest w trybie podglądu

Copyright © 2009 Centrum Edukacji i Turystyki "WIKING" w Szczecinie

Sklep internetowy Shoper.pl